Urology Health - Educational Materials

Advertisement

Centro de recursos Patient Magazine Podcast Find a Urologist Donate

Vietnamese NMIBC

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân ung thư bàng quang không xâm lấn cơ (UTBQ KXLC)

Ung thư bàng quang thường xuất phát từ lớp niêm mạc lót trong lòng bàng quang. (Non-Muscle Invasive Patient Guide)… more

Vietnamese Muscle Invasive Bladder Cancer

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ BÀNG QUANG XÂM LẤN CƠ (UTBQ XLC)

Tài liệu hướng dẫn này sẽ nói cho bạn về UTBQ XLC và những gì bạn có thể làm để đối mặt với căn bệnh này. (Muscle Invasive Patient Guide)… more

Bladder Cancer Patient Guide

Bladder Cancer Patient Guide

Guide with information about how to diagnose, treat and manage bladder cancer, including a patient perspective.… more

Overactive Bladder Brochure

Overactive Bladder Brochure

Download this tri-fold brochure.… more

Italian Stress Urinary Incontinence Patient Guide

Incontinenza urinaria da stress (SUI) - Guida per il paziente

Come diagnosticare, trattare e gestire la SUI, con inclusa la prospettiva del paziente.… more

Italian Incontinence Patient Guide

Incontinenza - Guida per il paziente

Vengono presentate modalità per gestire questa condizione valide per uomini e donne.… more

Italian Overactive Bladder Patient Guide

Vescica iperattiva (OAB) - Guida per il paziente

Questa guida multipagina include risorse sull’OAB per aiutare i pazienti che ne sono affetti.… more

Arabic Surgery for Urinary Incontinence

فقدان التحكم في المثانة - الجراحة لعلاج سلس البول

يتم توضيح خيارات العلاج الجراحي لسلس البول لدى الرجال والنساء.… more

Arabic Interstitial Cystitis

دليل المرضى لالتهاب المثانة الخلالي

يوفر معلومات حول متلازمة آلام المثانة/التهاب المثانة الخلالي بالإضافة إلى نظرة عامة على الجهاز البولي.… more

Arabic Stress Urinary Incontinence

دليل مرضى سلس البول الإجهادي

كيفية تشخيص سلس البول الإجهادي وعلاجه وإدارته، بما في ذلك وجهة نظر المرضى.… more

Arabic Non-Muscle Invasive Bladder Cancer

دليل المرضى لسرطان المثانة غير المنتشر إلى العضلات

كيفية تشخيص سرطان المثانة غير المنتشر إلى العضلات وعلاجه وإدارته، بما في ذلك وجهة نظر المرضى.… more

Arabic Muscle Invasive Bladder Cancer

دليل المرضى لسرطان المثانة المنتشر إلى العضلات

كيفية تشخيص سرطان المثانة المنتشر إلى العضلات وعلاجه وإدارته، بما في ذلك وجهة نظر المرضى.… more

Arabic Incontinence

دليل مرضى سلس البول

يتم استكشاف طرق إدارة هذه الحالة لكلٍ من الرجال والنساء.… more

Arabic Overactive Bladder

دليل المرضى لفرط نشاط المثانة

يتضمن هذا الدليل متعدد الصفحات موارد حول فرط نشاط المثانة لمساعدة المرضى طوال رحلة حالة فرط نشاط المثانة التي يعانون منها.… more

Urologic Cancer Cookbook

Living Healthy Cookbook with Information about Urologic Cancers

Part of managing cancer includes a healthy diet and lifestyle. This educational cookbook has recipes from celebrity chefs and is designed to help those affected by urologic cancers.… more

Spanish Muscle Invasive Bladder Cancer

Cáncer de vejiga músculo invasivo: Guía para pacientes

Cómo diagnosticar, tratar y controlar el cáncer de vejiga invasivo muscular, incluida la perspectiva del paciente. (Muscle Invasive Bladder Cancer Patient Guide)… more

Guía para pacientes con cáncer de vejiga

Guía para pacientes con cáncer de vejiga

Esta guía le informará sobre el cáncer de vejiga y lo que puede hacer al respecto. (Bladder Cancer Patient Guide)… more

Incontinence

Incontinence

Download this patient guide.… more

nMIBC Spanish

Cáncer de vejiga no músculo invasivo: Guía para el paciente

Cómo diagnosticar, tratar y manejar el cáncer de vejiga invasivo no muscular, incluida la perspectiva del paciente. (Non-Muscle Invasive Bladder Cancer Patient Guide) … more

Incontinencia urinaria de esfuerzo: Una guía para los pacientes

Incontinencia urinaria de esfuerzo: Una guía para los pacientes

Esta guía explica cómo diagnosticar, tratar y controlar la incontinencia urinaria por esfuerzo, e incluya una narración del punto de vista del paciente. (Stress Urinary Incontinence-SUI)… more

Guía para el paciente con incontinencia

Guía para el paciente con incontinencia

Esta guía describe lo que es la incontinencia urinaria y algunas formas cómo los hombres y las mujeres pueden controlarla. (Incontinence Patient Guide)… more

Overactive Bladder

Overactive Bladder Patient Guide

Download this comprehensive OAB patient resource.… more

Guía del paciente sobre la vejiga hiperactiva

Guía del Paciente sobre la Vejiga Hiperactiva

Descargue este recurso para el paciente con vejiga hiperactiva (OAB Patient Guide)… more

¿Tiene una vejiga hiperactiva? Folleto de lectura fácil

¿Tiene una Vejiga Hiperactiva? Folleto de Lectura Fácil (Do You Have OAB? Brochure)

Un folleto tríptico que explica los síntomas de la vejiga hiperactiva a un nivel de lectura del sexto grado. (Do You Have OAB? Brochure)… more

Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome

Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome (IC/BPS)

Download this patient guide to learn more information about IC/BPS and the urinary tract.… more

Surgery for Incontinence Punjabi

ਬਲੈਡਰ ਨਿਯµਤਰਣ ਦਾ ਘੱਟਣਾ - ਯੂਰਿਨਰੀ ਇਨਕੋਂਟੀਨੈਂਸ ਲਈ ਸਰਜਰੀ

ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (Surgery for Incontinence Fact Sheet)… more

Interstitial Cystitis Punjabi

ਇµਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਾਈਟਸ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਆਈ.ਸੀ. / ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਰਿਨਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (Interstitial Cystitis Patient Guide)… more

SUI Punjabi

ਸਟ੍ਰੈੱਸ ਯੂਰਿਨਰੀ ਇਨਕੋਂਟੀਨੈਂਸ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,ਐਸ.ਯੂ.ਆਈ. ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਦਾਨ, ਸਕਰੀਨ, ਇਲਾਜ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬµਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Stress Urinary Incontinence Patient Guide)… more

Non-Muscle Invasive Bladder Cancer Punjabi

ਨੌਨ-ਮਸਲ ਇਨਵੇਸਿਵ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਨ-ਮਸਲ ਇਨਵੇਸਿਵ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਦਾਨ, ਸਕਰੀਨ, ਇਲਾਜ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬµਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Non-Muscle Invasive Bladder Cancer Patient Guide)… more

Muscle Invasive Bladder Cancer Punjabi

ਮਸਲ ਇਨਵੇਸਿਵ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਸਲ ਇਨਵੇਸਿਵ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਦਾਨ, ਸਕਰੀਨ, ਇਲਾਜ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬµਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Muscle Invasive Bladder Cancer Patient Guide)… more

Incontinence Punjabi

ਇਨਕੋਂਟੀਨੈਂਸ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬµਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। (Incontinence Patient Guide)… more

Overactive Bladder Punjabi

ਓਵਰਐਕਟਿਵ ਬਲੈਡਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਇਸ ਮਲਟੀ-ਪੇਜ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਓ.ਏ.ਬੀ. ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਓ.ਏ.ਬੀ. ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। (Overactive Bladder Patient Guide)… more

Surgery for Incontinence Hindi

ब्लैडर पर नियंत्रण खोना - मूत्र में अनियमितता के लिए सर्जरी

अनियमितता से पीड़ित पुरुषों और महिलाओं के लिए सर्जिकल उपचारों के विकल्पों की व्याख्या की गई है। (Loss of Bladder Control: Surgery for Incontinence Patient Guide)… more

Interstitial Cystitis Hindi

इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस मरीज गाइड

आईसी/बीपीएस के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराने के साथ ही मूत्र मार्ग की समीक्षा। (Interstitial Cystitis Patient Guide)… more

Incontinence Hindi

अनियमितता के मरीजों के लिए गाइड

पुरुषों और महिलाओं दोनों में इन स्थितियों के प्रबंधन के तरीके। (Incontinence Patient Guide)… more

Stress Urinary Incontinence Hindi

तनाव संबंधी मूत्र अनियमितता से पीड़ित मरीजों के लिए गाइड

मरीज के संदर्भ में योजनाओं सहित एसयूआई का पता लगाने, उपचार और प्रबंधन। (Stress Urinary Incontinence Patient Guide)… more

nMIBC Hindi

मांसपेशियों में प्रवेश के बगैर होने वाले ब्लैडर कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए गाइड

मरीज के लिए योजनाओं सहित मांसपेशियों में बिना प्रवेश से होने वाले ब्लैडर कैंसर का पता लगाने, उपचार और प्रबंधन। (Non-Muscle Invasive Bladder Cancer Patient Guide)… more

Muscle Invasive Bladder Cancer Hindi

मांसपेशियों में प्रवेश से होने वाले ब्लैडर कैंसर के मरीजों के लिए गाइड

मरीजों के संदर्भ में योजनाओं सहित मांसपेशियों में प्रवेश से होने वाले ब्लैडर कैंसर को पता लगाने, उपचार और प्रबंधन के तरीके। (Muscle Invasive Bladder Cancer Patient Guide)… more

Overactive Bladder Hindi

अतिसक्रिय ब्लैडर के मरीज के लिए गाइड

इस कई पेज की गाइड में ओएबी से पीड़ित मरीजों को मदद करने के लिए ओएबी संसाधन शामिल हैं। (Overactive Bladder Patient Guide)… more

Spanish Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome: What You Should Know Fact Sheet

Cistitis intersticial / síndrome de vejiga dolorosa: Lo que debe saber

La cistitis intersticial (CI) o síndrome de vejiga dolorosa (SVD) es un problema de dolor prolongado de la vejiga. No es una infección, pero parece una por los síntomas. Es una sensación de malestar y presión en el área de la vejiga. (Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome – What You Should Know Fact Sheet)… more

Spanish Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome Patient Guide

Guía para pacientes con cistitis intersticial / síndrome de vejiga dolorosa

Muchas personas tardan meses o incluso años en recibir un diagnóstico de cistitis intersticial (CI) o síndrome de vejiga dolorosa (SVD), los nombres médicos para el complejo de síntomas que incluyen dolor en la vejiga, necesidad imperiosa de orinar y aumento del número de micciones. (Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome Patient Guide)… more

Spanish Topical Estrogen – What You Should Know Fact Sheet

Estrógeno tópico Lo que debe saber

Las mujeres menopáusicas generalmente experimentan sequedad vaginal. El problema también es común en mujeres a quienes se les han extirpado los ovarios en una cirugía. En algunos casos, la sequedad vaginal puede causar dolor durante las relaciones sexuales, incomodidad vaginal dolorosa o picazón, infecciones del tracto urinario (ITU) recurrentes o flujo vaginal anormal. El estrógeno tópico es un tratamiento recetado que puede ayudar a disminuir o aliviar estos síntomas. (Topical Estrogen – What You Should Know Fact Sheet)… more

Topical Estrogen – What You Should Know Fact Sheet

Topical Estrogen – What You Should Know Fact Sheet

Women who have gone through menopause often have vaginal dryness. This problem is also common in those who have had both of their ovaries surgically removed. In some cases, vaginal dryness can lead to pain with sex, burning vaginal discomfort or itching, recurrent urinary tract infections (UTIs) or abnormal vaginal discharge. Topical estrogen is a prescription treatment that can help lower or ease these symptoms.… more

Spanish Hematuria: What You Should Know Fact Sheet

Hematuria: Lo que debe saber

La hematuria es la presencia de sangre en la orina. Cuando la orina tiene color rojo o rosado, puede deberse a la presencia de sangre en la orina, y se denomina hematuria “visible” o “severa”. (Hematuria: What You Should Know Fact Sheet)… more

Bladder Cancer: What You Should Know

Bladder Cancer: What You Should Know

Learn more about the basics of bladder cancer including types, causes, symptoms, testing and treatment options. … more

Spanish UTI What You Should Know

Infecciones del tramo urinario ¿Qué debe saber?

Una infección del tramo urinario (ITU) es una infección bacteriana en cualquier parte del sistema urinario – los riñones, la vejiga o la uretra. El tipo más común es la infección en la vejiga.… more

Bladder Basics

Bladder Basics

The basics about bladder function and bladder cancer with notes section to help patients and health care teams. … more

Neurogenic Bladder Fact Sheet Spanish

Vejiga Neurogénica Lo que deberías saber

La vejiga neurogénica, también conocida como disfunción neurogénica del tracto urinario inferior, es cuando una persona no tiene control de la vejiga debido a problemas del cerebro, la médula espinal o los nervios.… more

Overactive Bladder Managing OAB at Work and on the Go

Overactive Bladder: Managing OAB at Work and on the Go

If you have overactive bladder (OAB), it can be hard to get through the day without many visits to the bathroom. This fact sheet includes some tips to make your life easier at work and play if you have OAB.… more

Pelvic Floor Muscle Relaxing – What You Should Know Spanish

Relajación de los músculos del piso pélvico

El piso pélvico es un grupo de músculos que rodean la uretra (es el tubo por donde pasa la orina). cuando estos músculos están contra ellos evitan escapes de orina.… more

Italian Hematuria Fact Sheet

Ematuria

Una spiegazione dell’ematuria e del perché rappresenta un importante segno urologico che i pazienti non devono ignorare.… more

Italian Pelvic Floor Muscle Strength What You Should Know

Muscoli del pavimento pelvico - Cosa dovresti sapere

I pazienti imparano a sfruttare gli esercizi di Kegel per rafforzare i muscoli del pavimento pelvico… more

Italian Urinary Tract Infection Prevention

Infezione delle vie urinarie (IVU) – Prevenzione

Una descrizione delle infezioni delle vie urinarie che include suggerimenti su come prevenire le IVU.… more

Italian Immunotherapy and Bladder Cancer

Immunoterapia e tumore alla vescica

Descrive l’immunoterapia e come viene utilizzata per trattare il tumore alla vescica.… more

Pelvic Floor Muscle Relaxing

Pelvic Floor Muscle Relaxing: What You Should Know

Strong pelvic floor muscles can help prevent leakage and calm the urge to pass urine. Sometimes these muscles can be too tight, which can cause urine leaks, trouble emptying your bladder and pain during sex.… more

Pelvic Floor Muscle Strengthening Spanish

Control de la vejiga: cómo fortalecer los músculos del suelo pélvico

Descargue esta hoja informativa sobre cómo realizar los ejercicios de Kegel.… more

Genetic Testing for Bladder Cancer – Talking to Your Doctor

Genetic Testing for Bladder Cancer – Talking to Your Doctor

Learn more about genetic testing for bladder cancer and how to prepare as a way to feel more ready to talk with your doctor.… more

Genetic Testing for Bladder Cancer - What You Should Know

Genetic Testing for Bladder Cancer - What You Should Know

A description about genetic testing for bladder cancer and how genetic test results may help patients make informed choices.… more

Spanish Preventing Bladder Cancer Fact Sheet

Prevención del cáncer de vejiga

Ayuda a los pacientes a entender cómo prevenir el cáncer de vejiga.… more

Spanish nMIBC What You Should Know

Cáncer de vejiga no músculo invasivo: Todo lo que debería saber

Un análisis conciso sobre el cáncer de vejiga no músculo invasivo que incluye síntomas y tratamiento.… more

Bladder Diary Assessment Tool

Bladder Diary Assessment Tool

Use this bladder diary assessment tool and share the results with your healthcare provider to get a better understanding of your urinary incontinence symptoms. … more

Bladder Prolapse What You Should Know

Bladder Prolapse - What You Should Know

An overview of bladder prolapse causes, symptoms, diagnosis and treatment options.… more

Spanish MIBC What You Should Know

Lo que debe saber acerca de cáncer de vejiga músculo invasivo

Una revisión de lo que debe saber sobre el cáncer de vejiga con invasión muscular.… more

Spanish MIBC Diagnosing and Treating

Diagnóstico y tratamiento cáncer de vejiga músculo invasivo

Una revisión sobre el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de vejiga con invasión muscular.… more

Spanish Immunotherapy and Bladder Cancer

Inmunoterapia y cáncer de vejiga

Una revisión sobre inmunoterapia y cáncer de vejiga. … more

Spanish Immunotherapy and Bladder Cancer Questions

Inmunoterapia y cáncer de vejiga: preguntas para su médico

Una revisión de las preguntas para hacerle a su médico sobre la inmunoterapia y el cáncer de vejiga.… more

Urdu Bladder Diary

مثانہ کی ڈائری

تشخیص کا ایک طریقہ جس سے مریض یہ ریکارڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے مائعات پیتے ہیں، وہ کتنی بار پیشاب کرتے ہیں اور کب انہیں پیشاب لیک ہونے یا نکل جانے کا تجربہ ہوتا ہے۔ آسان ڈاؤن لوڈنگ اور پرنٹ کرنے کے لئے اس حصے کو بھی فارمیٹ کیا گیا ہے۔… more

Urdu Treating SUI in Men

پیشاب کا ضعف ضبط - مردوں میں تناؤ سے ضعف ضبط کا علاج FS

مردوں کو SU اور دستیاب علاج کو سمجھنے میں مدد دینے کیلئے ایک حقائق نامہ… more

Urdu Treating SUI in Women

پیشاب کا ضعف ضبط - خواتین میں تناؤ سے ضعف ضبط کا علاج

خواتین کو تناؤ سے پیشاب کی ضعف ضبط اور دستیاب علاج کے متعلق عام من گھڑت باتوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔… more

Urdu Immunotherapy and Bladder Cancer

امیونو تھراپی اور مثانے کے کینسر کا حقائق نامہ

امیونو تھراپی کو بیان کریں اور مثانے کے کینسر کے علاج کے لئے اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔… more

Urdu UTI Prevention

پیشاب کی نالی کے انفیکشن - روک تھام کا حقائق نامہ

پیشاب کی نالی کے انفیکشن کی تفصیل میں تجاویز شامل ہیں کہ UTIs سے کیسے بچیں۔… more

Urdu How to Talk to Your Doctor About OAB

پیش فعال مثانہ کے بارے میں اپنے ڈاکٹر یا دوسرے پیشہ ور ماہرین صحت سے کیسے بات کریں

یہ کثیر صفحات کتابچہ مریضوں کی ان کے OAB سفر میں مدد کے لئے OAB وسائل کو شامل کرتا ہے۔… more

Urdu Overactive Bladder Assessment Tool

OAB تشخیص کا طریقہ

تشخیص کا ایک طریقہ جو مریض کو علامات اسکور کرنے کی سہولت دیتا ہے اور یہ وضاحت کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے معیار کو کیسے متاثر کر رہے ہیں۔… more

Urdu Overactive Bladder FAQs

OAB کے بارے میں عمومی سوالات

OAB کے بارے میں مریضوں کے اکثر پوچھے جانے والے سوالات کا جواب دیا جاتا ہے۔… more

Urdu How to Strengthen Your Pelvic Floor Muscles

مثانے کا کنٹرول - آپ کے پیلوک فلور یا جانگھ کے پٹھوں کو کیسے مضبوط بنائیں

مریض سیکھتے ہیں کہ اپنے پیکوک فلور/جانگھ کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لئے کیجل ورزشوں کو کیسے استعمال کریں۔… more

Urdu Life After Prostate Cancer-Urinary Incontinence

پروسٹیٹ کینسر کے بعد کی زندگی- پیشاب کے ضعف ضبط پر قابو پانے کی دشواریاں

پیشاب کے ضعف ضبط کی اقسام کی تفصیل اور پروسٹیٹ کینسر کے مریضوں کے لئے ان کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے۔… more

Arabic Overactive Bladder Diary

السجل اليومي للمثانة

أداة تقييم تسمح للمرضى بتسجيل كمية السوائل التي يشربونها، وكم مرة يقومون بالتبول ومتى يحدث لهم تسرب بالبول. تم تنسيق هذه الأداة أيضًا ليكون من السهل تنزيلها وطباعتها.… more

Arabic Frequently Asked Questions about OAB

أسئلة شائعة حول فرط نشاط المثانة

إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعًا بين المرضى حول فرط نشاط المثانة.… more

Arabic Talking with Your Healthcare Provider about OAB

كيف تتحدث إلى طبيبك أو غيره من أخصائيي الرعاية الصحة حول فرط نشاط المثانة

يتضمن هذا الدليل متعدد الصفحات موارد حول فرط نشاط المثانة لمساعدة المرضى في رحلة حالة فرط نشاط المثانة التي يعانون منها.… more

Arabic Life After Prostate Cancer-Urinary Incontinence

الحياة بعد سرطان البروستاتا - مشاكل السيطرة على سلس البول

وصفٌ لأنواع حالات سلس البول وكيف يمكن علاجها لمرضى سرطان البروستاتا.… more

Arabic Overactive Bladder Assessment Tool

أداة تقييم فرط نشاط المثانة

أداة تقييم تسمح للمريض بتسجيل الأعراض وتوضح كيف يمكن أن تؤثر على جودة حياتهم.… more

Arabic Treating SUI in Men

صحيفة معلومات حول سلس البول- علاج سلس البول الإجهادي لدى الرجال

صحيفة معلومات تساعد الرجال على فهم سلس البول الإجهادي والعلاجات المتاحة.… more

Arabic Treating SUI in Women

صحيفة حقائق حول سلس البول- علاج سلس البول الإجهادي لدى النساء

تساعد النساء على فهم الأساطير الشائعة حول سلس البول الإجهادي والعلاجات المتاحة.… more

Arabic How to Strengthen Your Pelvic Floor Muscles

التحكم بالمثانة - كيفية تقوية عضلات قاع الحوض

يتعلم المرضى كيفية استخدام تمارين كيجل لتقوية عضلات قاع الحوض.… more

Arabic Immunotherapy and Bladder Cancer

ورقة معلومات العلاج المناعي وسرطان المثانة

تصف العلاج المناعي وكيفية استخدامه لعلاج سرطان المثانة.… more

Arabic Urinary Tract Infection Prevention

صحيفة معلومات عدوى المسالك البولية - الوقاية

وصفٌ لعدوى المسالك البولية يشمل نصائح حول كيفية الوقاية منها.… more

Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome (IC/BPS) Fact Sheet

Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome (IC/BPS) Fact Sheet

Download this fact sheet to read a concise review of interstitial cystitis/bladder pain syndrome.… more

Incontinencia Urinaria - Tratamiento de Incontinencia por Esfuerzo en los Hombres

Incontinencia Urinaria - Tratamiento de Incontinencia por Esfuerzo en los Hombres

Esta hoja informativa ayuda a los hombres a comprender lo que es la incontinencia urinaria y los tratamientos disponibles. (Treating SUI in Men Fact Sheet)… more

Incontinencia Urinaria – Tratamiento de Incontinencia Urinaria por Esfuerzo en las Mujeres

Incontinencia Urinaria – Tratamiento de Incontinencia Urinaria por Esfuerzo en las Mujeres

Esta hoja informativa ayuda a las mujeres a comprender los mitos comunes relacionados con la incontinencia urinaria, así como los tratamientos disponibles. (Treating SUI in Women Fact Sheet)… more

Bladder Control Assessment Tool

Bladder Control Assessment Tool

This Bladder Control assessment tool may help to measure symptoms and quality of life related to passing urine. … more

Pelvic Floor Muscle Strength: What You Should Know

Pelvic Floor Muscle Strength: What You Should Know

Download this fact sheet on how to perform Kegel exercises.… more

Cómo hablar con su médico u otro profesional de la salud sobre la vejiga hiperactiva

Cómo hablar con su médico u otro profesional de la salud sobre la vejiga hiperactiva

Una hoja informativa con consejos para pacientes con vejiga hiperactiva sobre cómo prepararse para una consulta médica y qué preguntas hacerle al médico. La publicación tiene un formato que se puede descargar e imprimir fácilmente.… more

Preguntas frecuentes sobre la vejiga hiperactiva

Preguntas frecuentes sobre la vejiga hiperactiva

Una hoja informativa que contesta las preguntas frecuentes de los pacientes sobre la vejiga hiperactiva. La publicación tiene un formato que se puede descargar e imprimir fácilmente. (Overactive Bladder - Frequently Asked Questions)… more

OAB Assessment Tool

Overactive Bladder Assessment Tool

An assessment tool that allows patient to score symptoms and illustrates how they may be affecting their quality of life.… more

OAB Bladder Diary

Overactive Bladder Diary

This Overactive Bladder assessment tool may help to record liquid intake, how often urine is passed and urine leakage.… more

Diario de la vejiga

Diario de la vejiga

Una herramienta de evaluación que permite a los pacientes registrar cuánto líquido beben, cuántas veces orinan, y cuándo se les escapa la orina accidentalmente. La publicación tiene un formato que se puede descargar e imprimir fácilmente. (OAB Bladder Diary)… more

Preventing Bladder Cancer

Bladder Cancer Prevention

Download this fact sheet.… more

¿Cree que tiene la vejiga hiperactiva?

¿Cree que tiene la vejiga hiperactiva?

Un cuestionario que permite a los pacientes evaluar sus síntomas de vejiga hiperactiva. La publicación tiene un formato que se puede descargar e imprimir fácilmente. (OAB Assessment Tool)… more

Urinary Tract Infections What You Should Know

Urinary Tract Infections What You Should Know

A description of urinary tract infections to include tips on how to prevent UTIs.… more

Hematuria

Hematuria

Download this fact sheet… more

Bladder Diary Punjabi

ਬਲੈਡਰ ਡਾਇਰੀ

ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੂਲ ਜੋ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੀਤੇ ਪਾਣੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਲੀਕ ਦੇ ਇਹਸਾਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿµਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (OAB Bladder Diary)… more

How to Strengthen Pelvic Floor Muscles Punjabi

ਬਲੈਡਰ ਕµਟਰੋਲ- ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਕੇਗਲ ਕਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। (How to Strengthen Pelvic Floor Muscles Fact Sheet)… more

Overactive Bladder FAQs Punjabi

ਓ.ਏ.ਬੀ. ਬਾਰੇ ਐਫ.ਏ.ਕ਼ਯੂ.ਜ਼

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਓ.ਏ.ਬੀ. ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। (Overactive Bladder FAQs Fact Sheet)… more

Treatment of Stress Urinary Incontinence in Women Punjabi

ਯੂਰਿਨਰੀ ਇਨਕੋਂਟੀਨੈਂਸ- ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ਼.ਐਸ. ਲਈ ਸਟ੍ਰੈੱਸ ਇਨਕੋਂਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈੱਸ ਯੂਰਿਨਰੀ ਇਨਕੋਂਟੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰੋਤ। (Treatment of Stress Urinary Incontinence in Women Fact Sheet)… more

Treatment of Stress Urinary Incontinence in Men Punjabi

ਯੂਰਿਨਰੀ ਇਨਕੋਂਟੀਨੈਂਸ- ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਐਫ਼.ਐਸ. ਲਈ ਸਟ੍ਰੈੱਸ ਇਨਕੋਂਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼

ਇੱਕ ਫ਼ੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਯੂ. ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। (Treatment of Stress Urinary Incontinence in Men Fact Sheet)… more

Immunotherapy and Bladder Cancer Punjabi

ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਫ਼ੈਕਟ ਸ਼ੀਟ

ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਮਯੂਨੋਪੇਥੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (Immunotherapy and Bladder Cancer Fact Sheet)… more

Overactive Bladder Assessment Tool Punjabi

ਓ.ਏ.ਬੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੂਲ

ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੂਲ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (Overactive Bladder Assessment Tool Fact Sheet)… more

UTI Prevention Punjabi

ਯੂਰਿਨਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ- ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ

ਯੂ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਯੂਰਿਨਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (UTI Prevention Fact Sheet)… more

How to Talk to Your Healthcare Provider about Overactive Bladder Punjabi

ਓਵਰੈਕਟਿਵ ਬਲੈਡਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ

ਇਸ ਮਲਟੀ-ਪੇਜ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਓ.ਏ.ਬੀ. ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਓ.ਏ.ਬੀ. ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। (How to Talk to Your Healthcare Provider about Overactive Bladder Fact Sheet)… more

OAB Assessment Tool Hindi

ओएबी मूल्यांकन टूल

मूल्यांकन का एक साधन, जिससे मरीजों को लक्षणों का आकलन और गुणवत्तापूर्ण जीवन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का आकलन करने में मदद मिलती है। (Overactive Bladder Assessment Tool)… more

OAB Talking to Your Healthcare Provider Hindi

अतिसक्रिय ब्लैडर के बारे में अपने डॉक्टर या अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों से कैसे बात करें

इस कई पेज की गाइड में ओएबी से पीड़ित मरीजों को मदद करने के लिए ओएबी संसाधन शामिल हैं। (Overactive Bladder - Talking to Your Healthcare Provider)… more

Bladder Control - How to Strengthen Your Pelvic Floor Muscles Hindi

ब्लैडर नियंत्रण - अपनी पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों को कैसे मजबूत बनाएं

मरीजों को बताया गया है कि अपनी पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए केगेल व्यायाम कैसे करें (Bladder Control - How to Strengthen Your Pelvic Floor Muscles Fact Sheet)… more

Treating Stress Urinary Incontinence in Men Hindi

मूत्र में अनियमितता- पुरुषों एफएस में तनाव संबंधी अनियमितता का उपचार

पुरुषों को एसयू के बारे में समझने और उपलब्ध उपचारों के बारे में बताने वाली फैक्टशीट। (Treating Stress Urinary Incontinence in Men Fact Sheet)… more

Treatment of Stress Urinary Incontinence in Women Hindi

मूत्र संबंधी अनियमितता- महिलाओं एफएस में तनाव संबंधी अनियमितता का उपचार

तनाव संबंधी मूत्र अनियमितता और उपलब्ध उपचारों को लेकर सामान्य मिथकों के बारे में महिलाओं को समझाने में मदद मिलती है। (Treatment of Stress Urinary Incontinence in Women Fact Sheet)… more

Immunotherapy and Bladder Cancer Hindi

इम्यूनोथेरेपी और ब्लैडर कैंसर की फैक्टशीट

इम्यूनोथेरेपी और ब्लैडर कैंसर के उपचार में इसके इस्तेमाल के तरीके का वर्णन किया गया है (Immunotherapy and Bladder Cancer Fact Sheet)… more

UTI Prevention Hindi

मूत्र मार्ग में संक्रमण-बचाव फैक्ट शीट

मूत्र मार्ग में संक्रमण का विवरण सहित यूटीआई से बचाव के टिप्स। (Urinary Tract Infection Prevention Fact Sheet)… more

Life After Prostate Cancer - Managing Urinary Incontinence Hindi

प्रोस्टेट कैंसर के बाद जीवन - मूत्र अनियमितता पर नियंत्रण संबंधी समस्याएं

मूत्र में अनियमितता के प्रकारों का विवरण और वे कैसे प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों का उपचार कर सकते हैं। (Life After Prostate Cancer - Managing Urinary Incontinence Fact Sheet)… more

Overactive Bladder FAQs Hindi

ओएबी के बारे में एफएक्यू

ओएबी के बारे में मरीजों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के उत्तर। (Overactive Bladder FAQs Fact Sheet)… more

Overactive Bladder Diary Hindi

ब्लैडर डायरी

मूल्यांकन का एक साधन जिससे मरीज लिए जाने वाले तरल पदार्थ की मात्रा, कितनी बार वे मूत्र के लिए जाते हैं और जब उन्हें मूत्र निकलने का अनुभव होता है, आदि का ब्योरा दर्ज कर सकते हैं। इस विवरण को आप आसानी से डाउनलोड और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। (Overactive Bladder Diary)… more

Spanish Bladder Basics

Básicos Sobre la Vejiga

La vejiga es un órgano hueco con forma de globo. Está compuesta principalmente de músculos. Almacena la orina hasta que usted esté listo para ir al baño a liberarla. La vejiga le ayuda a orinar. La orina sale del cuerpo a través de la uretra.… more

OAB Poster Spanish

¿Tiene la vejiga hiperactiva?

Un póster que explica los síntomas de vejiga hiperactiva. (Overactive Bladder Poster) … more

Resección de Tumor de Vejiga con RTU

Resección de Tumor de Vejiga con RTU

Saber que tiene un tumor de vejiga puede dar miedo. Si su médico le ha sugerido una resección transuretral de un tumor de vejiga, también conocida como RTU, este video lo ayudará a comprender el procedimiento y lo hará sentir más cómodo a medida que avanza en los siguientes pasos de su plan de tratamiento.… more

Genetic Testing for Bladder Cancer

Genetic Testing for Bladder Cancer

You may have heard that genetics can play a role in a person developing cancer. As a result, genetic testing has emerged as a new way to identify a person’s risk for bladder cancer.… more

Bladder Cancer Treatment Series Bladder Preservation

Bladder Cancer Treatment Series: Bladder Preservation

If you are a patient with muscle invasive bladder cancer, it is important to know your treatment choices. As part of your treatment, you may need to have some of your bladder removed. If this is the case, you should know your options for bladder preservation therapy.… more

Bladder Cancer Treatment Intravesical Therapy

Bladder Cancer Treatment: Intravesical Therapy

If you are a patient with non-muscle invasive bladder cancer, it is important to know your choices for treatment. Based on your diagnosis, your urologist may suggest intravesical therapy.… more

Bladder Cancer Treatment Series Bladder Removal Surgery

Bladder Cancer Treatment Series: Bladder Removal Surgery

Being told you have muscle-invasive bladder cancer can be very scary. However, your doctor and medical team are there to help. Your treatment choices will depend on how much your cancer has grown, and can involve bladder removal with chemotherapy or without chemotherapy.… more