Urology Health - Educational Materials

Advertisement

Centro de recursos Patient Magazine Podcast Find a Urologist Donate

Is Prostate Cancer Screening Right for Me? Punjabi

ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਕਰੀਨਿµਗ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਰੌਸ਼ਰ

ਇੱਕ ਤਿµਨ-ਫੋਲਡ ਕੀਤੇ ਪµਨਿਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮਾ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸਕਰੀਨਿµਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿµਦਾ ਹੈ। (Is Prostate Cancer Screening Right for Me? Brochure)… more

Surgery for Incontinence Punjabi

ਬਲੈਡਰ ਨਿਯµਤਰਣ ਦਾ ਘੱਟਣਾ - ਯੂਰਿਨਰੀ ਇਨਕੋਂਟੀਨੈਂਸ ਲਈ ਸਰਜਰੀ

ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (Surgery for Incontinence Fact Sheet)… more

nmCRPC Punjabi

ਐਨ.ਐਮ. ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ„; ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਦਾਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਐਨ.ਐਮ.ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਗਾਈਡ। (nmCRPC Patient Guide)… more

SUI Punjabi

ਸਟ੍ਰੈੱਸ ਯੂਰਿਨਰੀ ਇਨਕੋਂਟੀਨੈਂਸ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,ਐਸ.ਯੂ.ਆਈ. ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਦਾਨ, ਸਕਰੀਨ, ਇਲਾਜ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬµਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Stress Urinary Incontinence Patient Guide)… more

Localized Prostate Cancer Punjabi

ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਦਾਨ, ਸਕਰੀਨ, ਇਲਾਜ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬµਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Localized Prostate Cancer Patient Guide)… more

Kidney Masses and Localized Tumors Punjabi

ਕਿਡਨੀ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿਡਨੀ ਟਿਯੂਮਰ

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਮਾਸੀਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਦਾਨ, ਇਲਾਜ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬµਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Kidney Masses and Localized Tumors Patient Guide)… more

Incontinence Punjabi

ਇਨਕੋਂਟੀਨੈਂਸ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬµਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। (Incontinence Patient Guide)… more

Advanced Prostate Cancer Punjabi

ਅਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੋਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਅਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚਿਆ, ਸਕਰੀਨ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਜ਼, ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Advanced Prostate Cancer Patient Guide)… more

Overactive Bladder Punjabi

ਓਵਰਐਕਟਿਵ ਬਲੈਡਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਇਸ ਮਲਟੀ-ਪੇਜ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਓ.ਏ.ਬੀ. ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਓ.ਏ.ਬੀ. ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। (Overactive Bladder Patient Guide)… more