Urology Health - Educational Materials

Advertisement

Centro de recursos Patient Magazine Podcast Find a Urologist Donate

Vietnamese Kidney Stones

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân sỏi thận

Tài liệu này hướng dẫn cách chẩn đoán và điều trị sỏi, cũng như giải thích cách phòng ngừa bằng chế độ ăn uống vàthuốc. (Kidney Stones Patient Guide)… more

BPH Patient Guide Spanish

Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) Guía para el Paciente

ISi usted ha sido diagnosticado de Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP), conocida como próstata grande, no esta solo. Es una condición muy frecuente en los varones conforme cumplen años.… more

Guía para los pacientes con cálculos renales

Guía para los pacientes con cálculos renales

Guía para los pacientes con cálculos renales (Kidney Stones Patient Guide)… more

Incontinencia urinaria de esfuerzo: Una guía para los pacientes

Incontinencia urinaria de esfuerzo: Una guía para los pacientes

Esta guía explica cómo diagnosticar, tratar y controlar la incontinencia urinaria por esfuerzo, e incluya una narración del punto de vista del paciente. (Stress Urinary Incontinence-SUI)… more

Guía para el paciente con incontinencia

Guía para el paciente con incontinencia

Esta guía describe lo que es la incontinencia urinaria y algunas formas cómo los hombres y las mujeres pueden controlarla. (Incontinence Patient Guide)… more

¿Tiene una vejiga hiperactiva? Folleto de lectura fácil

¿Tiene una Vejiga Hiperactiva? Folleto de Lectura Fácil (Do You Have OAB? Brochure)

Un folleto tríptico que explica los síntomas de la vejiga hiperactiva a un nivel de lectura del sexto grado. (Do You Have OAB? Brochure)… more

Surgery for Incontinence Punjabi

ਬਲੈਡਰ ਨਿਯµਤਰਣ ਦਾ ਘੱਟਣਾ - ਯੂਰਿਨਰੀ ਇਨਕੋਂਟੀਨੈਂਸ ਲਈ ਸਰਜਰੀ

ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (Surgery for Incontinence Fact Sheet)… more

SUI Punjabi

ਸਟ੍ਰੈੱਸ ਯੂਰਿਨਰੀ ਇਨਕੋਂਟੀਨੈਂਸ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,ਐਸ.ਯੂ.ਆਈ. ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਦਾਨ, ਸਕਰੀਨ, ਇਲਾਜ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬµਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Stress Urinary Incontinence Patient Guide)… more

Kidney Stones Punjabi

ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਸਟੋਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ। (Kidney Stones Patient Guide)… more

Incontinence Punjabi

ਇਨਕੋਂਟੀਨੈਂਸ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬµਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। (Incontinence Patient Guide)… more

Prostate Health Playbook Punjabi

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਪਲੇਬੁੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸਟਾਟਾਇਟਸ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿµਗ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (Prostate Health Playbook)… more

Overactive Bladder Punjabi

ਓਵਰਐਕਟਿਵ ਬਲੈਡਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਇਸ ਮਲਟੀ-ਪੇਜ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਓ.ਏ.ਬੀ. ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਓ.ਏ.ਬੀ. ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। (Overactive Bladder Patient Guide)… more