Urology Health - Educational Materials

Advertisement

Centro de recursos Patient Magazine Podcast Find a Urologist Donate
Filtered by: Brochure Prostate Cancer

Gujarati Early-stage Prostate Cancer Patient Guide

પ્રોસ્્ટટૅટ કૅન્્સરનો પ્્રાાંરભિક તબક્કો દર્ દી માટ ેની માર્્ગદર્્શશિકા

પ્રોસ્્ટટૅટકૅન્્સર U.S.માંપુરૂષોમાટે કૅન્્સરથી થતામૃત્્યયુનુંબીજું અગ્રણી કારણગણાય છે, મોટાભાગનાપુરૂષોજેઓને વહેલી ખબર પડે છે તેઓ લાંબુ જીવન જીવી શકે છે. (Early-stage Prostate Cancer Patient Guide)… more

Gujarati Kidney Stones Patient Guide

કિડની (મૂત્રપિંડ)ની પથરીઓ અંગે દર્ દી માટેની માર્ ્ગદર્્શશિક ા

કિડની (મૂત્રપિંડ)ની પથરીઓનો રોગ એ મૂત્ર પ્રણાલીની સૌથી સામાન્્યસમસ્્યયાઓમાંની એકછે.U.S.માં પથરીઓ ધરાવતા લોકોની સંખ્્યયાવધી રહી છે. (Kidney Stones Patient Guide)… more

Gujarati Kidney Masses Patient Guide

મૂત્રપિંડ કૅન્્સરનાં દર્ દીઓ માટેની માર્્ગદર્્શશિકા

તમારા ડૉકટરે હમણાં જતમને સમાચાર આપ્્યયાાંછે કે તમારા મૂત્રપિંડમાં વૃદ્ધિ થઈ છે.તે શું છે અને એનો તમારા માટે શું અર્્થથાય છે? આપણાં મૂત્રપિંડનું મુખ્્યકાર્્યઆપણા લોહીને ફિલ્્ટર (શુદ્ધકરવાનું) છે.કેટલીક વખત આપણાં મૂત્રપિંડની અંદર આપણને માસ(વૃદ્ધિ અથવા ટ્યૂમર) થયેલો જોવા મળે છે. (Kidney Cancer Patient Guide)… more

Gujarati BPH Patient Guide

બિનાઇન પ્રોસ્્ટટૅટિક હાયપરપ્્લલા ઝિયા (BPH) દર્ દી માર્્ગદર્્શશિકા

જોતમારુુંબિનાઇન પ્રોસ્્ટટૅટિક હાયપરપ્્લલાઝિયા (BPH)નું નિદાન થયું હોય, જે વિસ્્તતારિત પ્રોસ્્ટટૅટતરીકે વધુ જાણીતું છે, તોતમે એવા એકલા વ્્યક્્તતિનથી જેનું નિદાન થયું હોય.પુરુષોમાં તેઓની વયને કારણે થતી આ સામાન્્યસ્્થથિતિછે.વાસ્્તવમાં, 51 અને 60 વ ર્્ષની વચ્્ચચેની વયના લગભગઅડધા પુરુષોBPH ધરાવે છે.80 વર્્ષથી વધુ વયના 90 ટકા પુરુષોતે ધરાવે છે. (BPH Patient Guide)… more

Gujarati Advanced Prostate Cancer Patient Guide

એડવાન્્સ્્ડ પ્રોસ્ ્ટટૅટ કૅન્્સરદર્ દી માર્્ગદર્્શન

પ્રોસ્્ટટૅટકૅન્્સર એ યુનાઇટેડ સ્્ટટેટ્્સમાં પુરુષોમાં બીજું સૌથી સામાન્્યકૅન્્સર છે. નવમાંથી એક પુરૂષને તેમના જીવનકાળ દરમિયાન પ્રોસ્્ટટૅટકૅન્્સર હોવાનું નિદાન થાય છે. વૃદ્ધપુરુષોઅને આફ્રિકન અમેરિકન પુરુષોમાં પ્રોસ્્ટટૅટકૅન્્સર થવાની શક્યતા વધુ હોય છે. (Advanced Prostate Cancer Patient Guide)… more

French Early-stage Prostate Cancer Patient Guide

Guide patient sur le cancer de la prostate de stade précoce

Le cancer de la prostate est la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes aux États-Unis. La plupart des hommes ayant un diagnostic précoce peuvent vivre longtemps. Choisir son traitement peut être difficile. Informez-vous et posez des questions afin de faire le choix qui vous conviendra le mieux. (Early-stage Prostate Cancer Patient Guide)… more

Spanish Advanced Prostate Cancer Patient Guide 2022

Guía para pacientes con cancer de próstata avanzado

El cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en los hombres estadounidenses. Enterarse de que tiene cáncer de próstata avanzado puede ser desconcertante. Tendrá mucho en que pensar, entre otras cosas, la elección del tratamiento y su futuro.… more

Vietnamese Kidney Stones

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân sỏi thận

Tài liệu này hướng dẫn cách chẩn đoán và điều trị sỏi, cũng như giải thích cách phòng ngừa bằng chế độ ăn uống vàthuốc. (Kidney Stones Patient Guide)… more

Vietnamese Advanced Prostate Cancer

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển

Khi ung thư xâm lấn ra ngoài tuyến tiền liệt hoặc tái phát sau khi điều trị sẽ được gọi là ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Hiểu được bản chất của bệnh, làm sang tỏ các thắc mắc có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp. (Advanced Prostate Cancer Patient Guide)… more

Vietnamese Early-stage Prostate Cancer

Hướng dẫn cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm

Ung thư tuyến tiền liệt phát triển khi các tế bào bất thường hình thành và phát triển trong tuyến tiền liệt. Hiểu được bản chất của bệnh, làm sang tỏ các thắc mắc có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp. (Early-stage Prostate Cancer Patient Guide)… more

Italian Kidney Stones Patient Guide

Calcolosi - Guida per il paziente

Una guida completa per il paziente che spiega i sintomi, le cause e il trattamento dei calcoli renali.… more

Spanish nmCRPC Patient Guide

Guía del paciente con cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico (nmCRPC)

Una guía para el paciente para comprender el cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico (nmCRPC).… more

Arabic nmCRPC

دليل المرضى لسرطان البروستاتا غير النقيلي المقاوم للإخصاء

دليل شامل حول سرطان البروستاتا غير النقيلي المقاوم للإخصاء يتضمن التشخيص والعلاج وغيرها من الاعتبارات للمرضى ومقدمي الرعاية.… more

Arabic Early-stage Prostate Cancer

دليل المرضى لسرطان البروستاتا الموضعي

كيفية تشخيص سرطان البروستاتا الموضعي وفحصه وعلاجه وإدارته، بما في ذلك وجهة نظر المرضى. (Early-stage Prostate Cancer Patient Guide)… more

Arabic Kidney Stones

دليل المرضى لحصوات الكلى

دليلٌ شامل للمريض يشرح أعراض حصوات الكلى وأسبابها وعلاجها.… more

Arabic Advanced Prostate Cancer

دليل المرضى لسرطان البروستاتا المتقدم

كيفية تشخيص سرطان البروستاتا المتقدم وفحصه وعلاجه وإدارته، بما في ذلك وجهة نظر المرضى.… more

Urologic Cancer Cookbook

Living Healthy Cookbook with Information about Urologic Cancers

Part of managing cancer includes a healthy diet and lifestyle. This educational cookbook has recipes from celebrity chefs and is designed to help those affected by urologic cancers.… more

Spanish Early-stage Prostate Cancer

Cáncer de próstata localizado: Una Guía para el paciente

Cómo diagnosticar, evaluar, tratar y manejar el cáncer de próstata localizado, incluida la perspectiva del paciente. (Early-stage Prostate Cancer Patient Guide)… more

Spanish Advanced Prostate Cancer

Cáncer de próstata avanzado Guía del paciente

Cómo diagnosticar, evaluar, tratar y controlar el cáncer de próstata avanzado, incluida la perspectiva del paciente. (Advanced Prostate Cancer Patient Guide)… more

Kidney Cookbook

Living Healthy: Fight Kidney Stones with Food Cookbook

An educational recipe book designed to help prevent kidney stones with nutrition and diet.… more

Italian Early-stage Prostate Cancer

Cancro prostatico localizzato: una guida per il paziente.

Modalità di diagnosi, screening, trattamento e gestione del cancro prostatico localizzato; è compresa una prospettiva del paziente. (Early-stage Prostate Cancer Patient Guide)… more

Brazilian Portuguese Early-stage Prostate Cancer

Câncer de próstata localizado: guia do paciente

Como diagnosticar, fazer o exame preventivo, tratar e manejar o câncer de próstata localizado, incluindo a perspectiva de um paciente. (Early-stage Prostate Cancer Patient Guide)… more

Brazilian Portuguese Is Prostate Cancer Screening Right for Me? Brochure

Devo fazer o rastreio de câncer de próstata?

Um folheto de três dobras que revisa o câncer de próstata, seus riscos e as informações sobre o rastreio de câncer. (Is Prostate Cancer Screening Right for Me? Brochure)… more

Early-Stage Prostate Cancer

Early-Stage Prostate Cancer

How to diagnose, screen, treat and manage early-stage prostate cancer, including a patient perspective.… more

Advanced Prostate Cancer

Advanced Prostate Cancer

Download this patient guide.… more

Kidney Stones Patient Guide

Kidney Stones Patient Guide

A 24-page comprehensive patient guide.… more

nmCRPC Punjabi

ਐਨ.ਐਮ. ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ„; ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਦਾਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਐਨ.ਐਮ.ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਗਾਈਡ। (nmCRPC Patient Guide)… more

Punjabi Early-stage Prostate Cancer

ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਦਾਨ, ਸਕਰੀਨ, ਇਲਾਜ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬµਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Early-stage Prostate Cancer Patient Guide)… more

Kidney Stones Punjabi

ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਸਟੋਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ। (Kidney Stones Patient Guide)… more

Advanced Prostate Cancer Punjabi

ਅਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੋਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਅਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚਿਆ, ਸਕਰੀਨ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਜ਼, ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Advanced Prostate Cancer Patient Guide)… more

nmCRPC Hindi

एनएमसीआरपीसी मरीज गाइड

मरीजों और देखभाल करने वालों के वास्ते पता लगाने, उपचार और अन्य बातों सहित एनएमसीआरपीसी से जुड़ी एक व्यापक गाइड (nmCRPC Patient Guide)… more

Prostate Health Playbook Hindi

प्रोस्टेट हैल्थ प्लेबुक के लिए आपकी देखभाल योजना

एक फुटबाल की थीम पर आधारित प्रोस्टेट स्वास्थ्य संसाधन में प्रोस्टेटाइटिस, बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर जांच, उपचार और प्रोस्टेट कैंसर के बाद जिंदगी को शामिल किया गया है। (Prostate Health Playbook)… more

Hindi Early-stage Prostate Cancer

प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों के लिए गाइड

मरीजों के संदर्भ में योजनाओं सहित प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाने, जांच, उपचार और प्रबंधन कैसे करना है। (Early-stage Prostate Cancer Patient Guide)… more

Kidney Stones Hindi

किडनी की पथरी से पीड़ित मरीजों के लिए गाइड

किडनी में पथरी के लक्षणों, वजहों और उपचारों की व्याख्या करने वाली व्यापक गाइड। (Kidney Stones Patient Guide)… more

Advanced Prostate Cancer Hindi

गंभीर प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों के लिए गाइड

पता लगाने, जांच कराने, उपचार कराने और गंभीर प्रोस्टेट कैंसर के प्रबंधन के साथ ही मरीजों के संदर्भ में योजनाओं को शामिल किया गया है। (Advanced Prostate Cancer Patient Guide)… more

Arabic Prostate Health Playbook

كتيب خطة الرعاية الخاصة بك لصحة البروستاتا

مورد لصحة البروستاتا ضمن سيناريو لكرة القدم يغطي التهاب البروستاتا وتضخم البروستاتا الحميد وفحص سرطان البروستاتا والعلاج والحياة بعد سرطان البروستاتا.… more

UrologyHealth extra® – Navigating Prostate Cancer

UrologyHealth extra® – Navigating Prostate Cancer

Download this special issue focusing on prostate cancer that includes information for patients and caregivers on risk factors, healthy living tips and more.… more

Hindi Prostate Cancer Screening Assessment Tool

प्रोस्टेट कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए जांच सूची

प्रोस्टेट कैंसर की जांच के बारे में सर्वश्रेष्ठ फैसला लेने में मदद के वास्ते मरीज इस जांच सूची का इस्तेमाल कर सकते हैं। (Prostate Cancer Screening Assessment Tool)… more