Urology Health - Educational Materials

Advertisement

Centro de recursos Patient Magazine Podcast Donate

Attention: Restrictions on use of AUA, AUAER, and UCF content in third party applications, including artificial intelligence technologies, such as large language models and generative AI.
You are prohibited from using or uploading content you accessed through this website into external applications, bots, software, or websites, including those using artificial intelligence technologies and infrastructure, including deep learning, machine learning and large language models and generative AI.

Gujarati Kidney Stones Patient Guide

કિડની (મૂત્રપિંડ)ની પથરીઓ અંગે દર્ દી માટેની માર્ ્ગદર્્શશિક ા

કિડની (મૂત્રપિંડ)ની પથરીઓનો રોગ એ મૂત્ર પ્રણાલીની સૌથી સામાન્્યસમસ્્યયાઓમાંની એકછે.U.S.માં પથરીઓ ધરાવતા લોકોની સંખ્્યયાવધી રહી છે. (Kidney Stones Patient Guide)… more

Gujarati Kidney Masses Patient Guide

મૂત્રપિંડ કૅન્્સરનાં દર્ દીઓ માટેની માર્્ગદર્્શશિકા

તમારા ડૉકટરે હમણાં જતમને સમાચાર આપ્્યયાાંછે કે તમારા મૂત્રપિંડમાં વૃદ્ધિ થઈ છે.તે શું છે અને એનો તમારા માટે શું અર્્થથાય છે? આપણાં મૂત્રપિંડનું મુખ્્યકાર્્યઆપણા લોહીને ફિલ્્ટર (શુદ્ધકરવાનું) છે.કેટલીક વખત આપણાં મૂત્રપિંડની અંદર આપણને માસ(વૃદ્ધિ અથવા ટ્યૂમર) થયેલો જોવા મળે છે. (Kidney Cancer Patient Guide)… more

Italian Kidney Stones Patient Guide

Calcolosi - Guida per il paziente

Una guida completa per il paziente che spiega i sintomi, le cause e il trattamento dei calcoli renali.… more

Vietnamese Kidney Stones

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân sỏi thận

Tài liệu này hướng dẫn cách chẩn đoán và điều trị sỏi, cũng như giải thích cách phòng ngừa bằng chế độ ăn uống vàthuốc. (Kidney Stones Patient Guide)… more