Urology Health - Educational Materials

Advertisement

Centro de recursos Patient Magazine Podcast Donate

Attention: Restrictions on use of AUA, AUAER, and UCF content in third party applications, including artificial intelligence technologies, such as large language models and generative AI.
You are prohibited from using or uploading content you accessed through this website into external applications, bots, software, or websites, including those using artificial intelligence technologies and infrastructure, including deep learning, machine learning and large language models and generative AI.

Arabic Non-Muscle Invasive Bladder Cancer

دليل المرضى لسرطان المثانة غير المنتشر إلى العضلات

كيفية تشخيص سرطان المثانة غير المنتشر إلى العضلات وعلاجه وإدارته، بما في ذلك وجهة نظر المرضى.… more

Arabic Muscle Invasive Bladder Cancer

دليل المرضى لسرطان المثانة المنتشر إلى العضلات

كيفية تشخيص سرطان المثانة المنتشر إلى العضلات وعلاجه وإدارته، بما في ذلك وجهة نظر المرضى.… more

Arabic Early-stage Prostate Cancer

دليل المرضى لسرطان البروستاتا الموضعي

كيفية تشخيص سرطان البروستاتا الموضعي وفحصه وعلاجه وإدارته، بما في ذلك وجهة نظر المرضى. (Early-stage Prostate Cancer Patient Guide)… more

Arabic Advanced Prostate Cancer

دليل المرضى لسرطان البروستاتا المتقدم

كيفية تشخيص سرطان البروستاتا المتقدم وفحصه وعلاجه وإدارته، بما في ذلك وجهة نظر المرضى. (Advanced Prostate Cancer Patient Guide)… more

Arabic Prostate Health Playbook

كتيب خطة الرعاية الخاصة بك لصحة البروستاتا

مورد لصحة البروستاتا ضمن سيناريو لكرة القدم يغطي التهاب البروستاتا وتضخم البروستاتا الحميد وفحص سرطان البروستاتا والعلاج والحياة بعد سرطان البروستاتا.… more

Gujarati Bladder Cancer Patient Guide

મૂત્રાશયના કૅન્્સરનાં દર્ દી માટેની માર્્ગદર્્શ શિકા

મૂત્રાશયનું કૅન્્સર ઘણીવાર મૂત્રાશયનાઅસ્્તરમાં શરૂ થાય છે.મોટાભાગનાકૅન્્સરની જેમ, મૂત્રાશયનાકૅન્્સરનું વહેલું નિદાન કરાવવાથી તમને વધુ સારવારનાવિકલ્્પપોઅને સારાપરિણામો મળી શકે છે. (Bladder Cancer Patient Guide)… more

Gujarati Early-stage Prostate Cancer

પ્રોસ્્ટટૅટ કૅન્્સરનો પ્્રાાંરભિક તબક્કો દર્ દી માટ ેની માર્્ગદર્્શશિકા

પ્રોસ્્ટટૅટકૅન્્સર U.S.માંપુરૂષોમાટે કૅન્્સરથી થતામૃત્્યયુનુંબીજું અગ્રણી કારણગણાય છે, મોટાભાગનાપુરૂષોજેઓને વહેલી ખબર પડે છે તેઓ લાંબુ જીવન જીવી શકે છે. (Early-stage Prostate Cancer Patient Guide)… more

Gujarati BPH Patient Guide

બિનાઇન પ્રોસ્્ટટૅટિક હાયપરપ્્લલા ઝિયા (BPH) દર્ દી માર્્ગદર્્શશિકા

જોતમારુુંબિનાઇન પ્રોસ્્ટટૅટિક હાયપરપ્્લલાઝિયા (BPH)નું નિદાન થયું હોય, જે વિસ્્તતારિત પ્રોસ્્ટટૅટતરીકે વધુ જાણીતું છે, તોતમે એવા એકલા વ્્યક્્તતિનથી જેનું નિદાન થયું હોય.પુરુષોમાં તેઓની વયને કારણે થતી આ સામાન્્યસ્્થથિતિછે.વાસ્્તવમાં, 51 અને 60 વ ર્્ષની વચ્્ચચેની વયના લગભગઅડધા પુરુષોBPH ધરાવે છે.80 વર્્ષથી વધુ વયના 90 ટકા પુરુષોતે ધરાવે છે. (BPH Patient Guide)… more

Gujarati Advanced Prostate Cancer Patient Guide

એડવાન્્સ્્ડ પ્રોસ્ ્ટટૅટ કૅન્્સરદર્ દી માર્્ગદર્્શન

પ્રોસ્્ટટૅટકૅન્્સર એ યુનાઇટેડ સ્્ટટેટ્્સમાં પુરુષોમાં બીજું સૌથી સામાન્્યકૅન્્સર છે. નવમાંથી એક પુરૂષને તેમના જીવનકાળ દરમિયાન પ્રોસ્્ટટૅટકૅન્્સર હોવાનું નિદાન થાય છે. વૃદ્ધપુરુષોઅને આફ્રિકન અમેરિકન પુરુષોમાં પ્રોસ્્ટટૅટકૅન્્સર થવાની શક્યતા વધુ હોય છે. (Advanced Prostate Cancer Patient Guide)… more

Vietnamese NMIBC

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân ung thư bàng quang không xâm lấn cơ (UTBQ KXLC)

Ung thư bàng quang thường xuất phát từ lớp niêm mạc lót trong lòng bàng quang. (Non-Muscle Invasive Patient Guide)… more

Vietnamese Muscle Invasive Bladder Cancer

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ BÀNG QUANG XÂM LẤN CƠ (UTBQ XLC)

Tài liệu hướng dẫn này sẽ nói cho bạn về UTBQ XLC và những gì bạn có thể làm để đối mặt với căn bệnh này. (Muscle Invasive Patient Guide)… more

Vietnamese Advanced Prostate Cancer

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển

Khi ung thư xâm lấn ra ngoài tuyến tiền liệt hoặc tái phát sau khi điều trị sẽ được gọi là ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Hiểu được bản chất của bệnh, làm sang tỏ các thắc mắc có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp. (Advanced Prostate Cancer Patient Guide)… more

Vietnamese Early-stage Prostate Cancer

Hướng dẫn cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm

Ung thư tuyến tiền liệt phát triển khi các tế bào bất thường hình thành và phát triển trong tuyến tiền liệt. Hiểu được bản chất của bệnh, làm sang tỏ các thắc mắc có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp. (Early-stage Prostate Cancer Patient Guide)… more