Urology Health - Educational Materials

Advertisement

Centro de recursos Patient Magazine Podcast Donate

Attention: Restrictions on use of AUA, AUAER, and UCF content in third party applications, including artificial intelligence technologies, such as large language models and generative AI.
You are prohibited from using or uploading content you accessed through this website into external applications, bots, software, or websites, including those using artificial intelligence technologies and infrastructure, including deep learning, machine learning and large language models and generative AI.

Arabic Kidney Stones

دليل المرضى لحصوات الكلى

دليلٌ شامل للمريض يشرح أعراض حصوات الكلى وأسبابها وعلاجها.… more

Arabic Kidney Masses and Localized Kidney Tumors

الكتل الكلوية وأورام الكلى الموضعية

دليل حول كيفية تشخيص الكتل الكلوية ومعالجتها وإدارتها، بما في ذلك وجهة نظر المرضى.… more

Urologic Cancer Cookbook

Living Healthy Cookbook with Information about Urologic Cancers

Part of managing cancer includes a healthy diet and lifestyle. This educational cookbook has recipes from celebrity chefs and is designed to help those affected by urologic cancers.… more

Kidney Cookbook

Living Healthy: Fight Kidney Stones with Food Cookbook

An educational recipe book designed to help prevent kidney stones with nutrition and diet.… more

Kidney Cancer Patient Guide

Kidney Cancer Patient Guide

Download this patient guide.… more

Kidney Stones Patient Guide

Kidney Stones Patient Guide

A 24-page comprehensive patient guide.… more

Gujarati Kidney Stones Patient Guide

કિડની (મૂત્રપિંડ)ની પથરીઓ અંગે દર્ દી માટેની માર્ ્ગદર્્શશિક ા

કિડની (મૂત્રપિંડ)ની પથરીઓનો રોગ એ મૂત્ર પ્રણાલીની સૌથી સામાન્્યસમસ્્યયાઓમાંની એકછે.U.S.માં પથરીઓ ધરાવતા લોકોની સંખ્્યયાવધી રહી છે. (Kidney Stones Patient Guide)… more

Gujarati Kidney Masses Patient Guide

મૂત્રપિંડ કૅન્્સરનાં દર્ દીઓ માટેની માર્્ગદર્્શશિકા

તમારા ડૉકટરે હમણાં જતમને સમાચાર આપ્્યયાાંછે કે તમારા મૂત્રપિંડમાં વૃદ્ધિ થઈ છે.તે શું છે અને એનો તમારા માટે શું અર્્થથાય છે? આપણાં મૂત્રપિંડનું મુખ્્યકાર્્યઆપણા લોહીને ફિલ્્ટર (શુદ્ધકરવાનું) છે.કેટલીક વખત આપણાં મૂત્રપિંડની અંદર આપણને માસ(વૃદ્ધિ અથવા ટ્યૂમર) થયેલો જોવા મળે છે. (Kidney Cancer Patient Guide)… more

Italian Kidney Stones Patient Guide

Calcolosi - Guida per il paziente

Una guida completa per il paziente che spiega i sintomi, le cause e il trattamento dei calcoli renali.… more

Kidney Stones Punjabi

ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਸਟੋਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ। (Kidney Stones Patient Guide)… more

Kidney Masses and Localized Tumors Punjabi

ਕਿਡਨੀ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿਡਨੀ ਟਿਯੂਮਰ

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਮਾਸੀਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਦਾਨ, ਇਲਾਜ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬµਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Kidney Masses and Localized Tumors Patient Guide)… more

Kidney Masses Spanish

Guía para pacientes con cáncer de riñón

Una guía sobre cómo diagnosticar, tratar y manejar las masas renales, incluida la perspectiva del paciente.… more

Spanish Kidney Stones Patient Guide

Guía para los pacientes con cálculos renales

Guía para los pacientes con cálculos renales (Kidney Stones Patient Guide)… more

Vietnamese Kidney Stones

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân sỏi thận

Tài liệu này hướng dẫn cách chẩn đoán và điều trị sỏi, cũng như giải thích cách phòng ngừa bằng chế độ ăn uống vàthuốc. (Kidney Stones Patient Guide)… more

Vietnamese Kidney Masses

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân ung thư thận

Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết về ung thư thận và các bước tiếp theo mà bạn có thể thực hiện nếu một khối u hình thành trong cơ thể của bạn. (Kidney Cancer Patient Guide)… more

Kidney Stones Hindi

किडनी की पथरी से पीड़ित मरीजों के लिए गाइड

किडनी में पथरी के लक्षणों, वजहों और उपचारों की व्याख्या करने वाली व्यापक गाइड। (Kidney Stones Patient Guide)… more

Kidney Masses and Localized Tumors Hindi

किडनी मास और किडनी में मौजूद ट्यूमर

मरीजों के संदर्भ में योजनाओं सहित किडनी मास का पता लगाने, उपचार और प्रबंधन के तरीके बताने वाली गाइड। (Kidney Masses and Localized Tumors Patient Guide)… more

Genetic Testing for Kidney Cancer – What You Should Know Fact Sheet

Genetic Testing for Kidney Cancer – What You Should Know Fact Sheet

A description about genetic testing for kidney cancer and how genetic test results may help patients make informed choices.… more

Calcium and Kidney Stones - What You Should Know Fact Sheet

Calcium and Kidney Stones - What You Should Know Fact Sheet

There are two types of calcium stones: calcium oxalate and calcium phosphate. This fact sheet outlines what you should know about calcium and kidney stones.… more

Kidney Cysts - What You Should Know Fact Sheet

Kidney Cysts - What You Should Know Fact Sheet

As a person ages, sacs filled with fluid, called cysts, can form in the kidneys. This fact sheet outlines what you should know about kidney cysts.… more

Ureteral Stents What You Should Know

Ureteral Stents What You Should Know

A ureteral stent is a plastic, flexible tube that helps the kidney drain urine after kidney stone surgery. Learn about how they feel, how they are removed and when to call a doctor if you feel concerned. … more

Combination Immunotherapy for Kidney Cancer

Combination Immunotherapy for Kidney Cancer Fact Sheet

Summary of combination immunotherapy for renal cell carcinoma including treatment, adverse reactions and questions to ask the health care team.… more

Kidney Stones - Treatment

Kidney Stones - Treatment

Download this fact sheet.… more

Tests génétiques pour le cancer du rein: Ce qu’il faut savoir

Tests génétiques pour le cancer du rein: Ce qu’il faut savoir

Une masse rénale, ou tumeur, est une excroissance anormale dans le rein. Certaines masses rénales sont bénignes (non cancéreuses) et d’autres sont malignes (cancéreuses). (Genetic Testing for Kidney Cancer - What You Should Know Fact Sheet)… more

Calcium et calculs rénaux: Ce qu’il faut savoir

Calcium et calculs rénaux: Ce qu’il faut savoir

L’urine contient de nombreux minéraux et sels dissous. Lorsque l’urine contient des niveaux élevés de minéraux et de sels, des cristaux solides appelés calculs peuvent se former. Ces calculs peuvent être « silencieux » (asymptomatiques) ou très douloureux. (Calcium and Kidney Stones – What You Should Know Fact Sheet)… more

Kystes rénaux: Ce qu’il faut savoir

Kystes rénaux: Ce qu’il faut savoir

Avec l’âge, des poches remplies de liquide, appelées kystes, peuvent se former dans les reins. Il existe cinq catégories de kystes rénaux. La plupart sont de classe I (kystes simples) et de classe II (kystes peu complexes). Ces types de kystes sont presque toujours non cancéreux. Les kystes complexes peuvent être associés à un cancer et devront être suivis ou traités. (Kidney Cysts – What You Should Know Fact Sheet)… more

Gujarati Kidney Health Basics Fact Sheet

કિડની (મૂત્રપિંડ) વિશેની મૂળભૂત માહિતી

કિડની (મૂત્રપિંડ) બે બીન આકારના અવયવો છે જે પાંસળીના પાંજરાની નીચે પાછળ મધ્્યમાં આવેલી છે. આપણી કિડની (મૂત્રપિંડ) મુખ્્યત્્વવેઆપણુુંલોહી સાફ કરે છે, પ્રવાહીને સંતુલિત કરે છે, પેશાબ તરીકે કચરો દૂર કરે છે, શરીરના જરૂરી રસાયણો અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્્સને સંતુલિત રાખે છે અને આપણા બ્્લડ પ્રેશરને સ્્થથિર રાખવા માટે હોર્મોન્્સબનાવે છે, રક્્તકણો બનાવે છે અને આપણા હાડકાંને મજબૂત રાખે છે. (Kidney Health Basics Fact Sheet)… more

Spanish Genetic Testing for Kidney Cancer – What You Should Know Fact Sheet

Pruebas genéticas para el cáncer de riñón Lo que debe saber

Una descripción sobre las pruebas genéticas para el cáncer de riñón y cómo los resultados de las pruebas genéticas pueden ayudar a los pacientes a tomar decisiones informadas. (Genetic Testing for Kidney Cancer – What You Should Know Fact Sheet)… more

Spanish Calcium and Kidney Stones - What You Should Know Fact Sheet

El calcio y los cálculos en los riñones Lo que debe saber

Hay dos tipos de cálculos de calcio: oxalato de calcio y fosfato de calcio. Esta hoja informativa describe lo que debe saber sobre el calcio y los cálculos renales. (Calcium and Kidney Stones - What You Should Know Fact Sheet)… more

Spanish Kidney Cysts What You Should Know Fact Sheet

Quistes renales Lo que debe saber

A medida que una persona envejece, se pueden formar sacos llenos de líquido, llamados quistes, en los riñones. Esta hoja informativa describe lo que debe saber sobre los quistes renales. (Kidney Cysts - What You Should Know Fact Sheet)… more

Spanish Kidney Cancer Treatment

Cáncer de riñón: Tratamiento

Una revisión concisa del cáncer de riñón, incluida una revisión de la función y el tratamiento de los riñones.… more

Spanish Kidney Cancer What You Should Know

Cáncer de riñón: Lo que usted debe saber

Un resumen general de lo que los pacientes y los cuidadores deben saber sobre el cáncer de riñón.… more

Spanish Kidney Stones What You Should Know

Cálculos renales: lo que deberia saber

Una revisión concisa de los cálculos renales para pacientes recién diagnosticados, incluidos los síntomas y el tratamiento. (Kidney Stones What You Should Know fact sheet)… more

Spanish Kidney Stone Prevention

Cálculos renales: prevención

Una descripción general de la prevención de cálculos renales, incluidos consejos sobre la dieta y los medicamentos para prevenir cálculos en el future.… more

Spanish Kidney Stones Treatment

Cálculos renales – Tratamiento

Una explicación concisa del proceso de diagnóstico y tratamiento de cálculos renales.… more

Kidney Basics

Kidney Basics

The basics about kidney function, kidney stones and kidney cancer with notes section to help patients and health care teams.… more

Spanish Kidney Health Basics

Principios Basicos Renales

Los riñones son dos órganos con forma de frijol ubicados cerca al centro de la espalda y debajo de las costillas. Nuestros riñones se encargan de limpiar nuestra sangre, controlar los niveles de líquidos, remover desechos en forma de orina, mantener el balance de los nivele de sustancias escenciales como electrolitos, producir hormonas para mantener la presión arterial estable, producir glóbulos rojos y mantener nuestros huesos sanos.… more

Combination Immunotherapy for Kidney Cancer

Combination Immunotherapy for Kidney Cancer

A graphic description of combination immunotherapy for renal cell carcinoma to include risks and benefits.… more

Ureteral Stents What You Need to Know

Ureteral Stents: What You Need to Know

If you have a kidney stone, treatment options vary. If you and your doctor choose surgery as treatment for your stone, a ureteral stent may be used.… more